Нашите цели и дейности

Сътрудничество

Развиване в съответствие с принципите на ЮНЕСКО за международното сътрудничество и разбирателството. Сътрудничество с други организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Научна дейност

Провеждане на научни експедиции на територията на България и извън нея.

Културно наследство

Опазване и популяризиране на българското културно-историческо и природно наследство.

Мероприятия

Организиране на различни социални и обществени дейности, допринасящи в областта на образованието, науката и културата.

Образование

Повишаване на общата подготовка на членовете чрез преки контакти с богатата национална и световна материална и духовна култура.

Практика

Създаване на условия за съчетаването на теория с практика при изпълнение на целите на клуба по пътя към подпомагане на професионалната ориентация и изява на своите членове. Възможност за практическо приложение от студенти на придобити научно-професионални от тях знания.