Национален научен експедиционен клуб "ЮНЕСКО"

 (ННЕК-ЮНЕСКО)

1000 София, пл. "Народно Събрание" 10, Офис 306

Тел. +359 877244339, Факс +359 29877477

Ел.поща: nnek@scas.acad.bg и unesco.bulgaria@gmail.com

 

 

 

 

 

           НОВО:  Програма "Приятели на българските съкровища" - http://www.friends-bulgaria.eu            

 

 

 

               

 

ННЕК-ЮНЕСКО е основан през 1970 год. и е първият ЮНЕСКО клуб в България

 

 

Боянската църква

               

               

                През 1973 год. след успешно участие в кампанията за опазване на античния Картаген (Тунис), клуба е обявен официално за „Клуб ЮНЕСКО”. Дейностите са проведени под патронажа на Генералния Директор на ЮНЕСКО г-н Рене Майо, който дава лично идеята за създаването на знака на клуба. Знака, церемонията и акта на декларирането като „Клуб ЮНЕСКО” са официално публикувани в утвърдените от ЮНЕСКО финални програмни документи.

       

                Дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО са насочени към:

                - Създаване на условия и подпомагане на всестранното развитие и творческа изява на неговите членове;

                - Насочване на практическата дейност към нови нестандартни направления, към генериране и експериментално внедряване на нови изследователски форми, на методики за разкриване и развитие на творческите способности, инициативата, предприемчивостта и откривателското мислене;

                - Развиване в съответствие с принципите на ЮНЕСКО на международното сътрудничество и разбирателството, както и укрепване на мира и сигурността;

                - Подпомагане на основата на интердисциплинарния подход на изследвания и научни експедиции, на синтеза „образование-наука-култура” и реализация на конкретен принос в тази област;

                - Обезпечаване на комплексни условия за работа по индивидуални и колективни изследвания на базата на отделни планове;

                - Обнародване на успехите и достиженията и стимулиране на приноса в областта на образованието, науката и културата;

                - Повишаване на общата подготовка на членовете чрез преки контакти с богатата национална и световна материална и духовна култура;

                - Предоставяне на условия чрез съчетаването на теорията с практиката за изпълнение на целите на клуба по пътя на подпомагане на професионалната ориентация и творческата изява като цяло, както и на обичайната дейност на други организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

                - Съдействане на създаването и развитието на движението на клубовете ЮНЕСКО в България, както и на техните усилия за постигане на резултати от взаимен интерес в национален и международен план.

     

Черно море

 

                През 1991 год. по официална препоръка на Националната Комисия на Република България за ЮНЕСКО, ННЕК-ЮНЕСКО допълва името си с думата „Национален” (дотогава се нарича само НЕК-ЮНЕСКО), и приема окончателно дейността на национален представител на движението на клубовете ЮНЕСКО при всички международни контакти. ННЕК-ЮНЕСКО подпомага дейността на останалите български клубове ЮНЕСКО, и съвместно с други български национални младежки организации създава две нови структури – Българската асоциация за сътрудничество с ЮНЕСКО и Студентската асоциация за ЮНЕСКО.

    

                ННЕК-ЮНЕСКО е член-учредител и представлява Република България в Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО (от 1981 год.), както и в Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО (от 2001 год.). От 1990 год. ННЕК-ЮНЕСКО е учредител на фондация "Еврика" - www.evrika.org

 

                По своята специфика на дейностите в областта на научните експедиции ННЕК-ЮНЕСКО е уникален в световното движение на клубовете ЮНЕСКО.

               През своята дългогодишна история ННЕК-ЮНЕСКО е провел над 300 младежки научни експедиции, изложения, форуми, конференции и семинари. Между тях са такива с важно международно и научно значение като тези в Картаген (Тунис), Куба, Мозамбик, Виетнам. В архивите на ННЕК-ЮНЕСКО се съхранява цяла съкровищница от материали за българското културно и природно наследство, събрана с участието на най-известните български и чуждестранни учени и експерти.

                ННЕК-ЮНЕСКО дълги години поддържаше най-опитната непрофесионална група за подводни научни изследвания, специализирана в областта на подводната археология и морската биология. Експозиция в музея на град Несебър е събрана по време на научните експедиции на ННЕК-ЮНЕСКО. Резултатите от тези експедиции допринесоха за включването на града в Световната листа на културното и природното наследство на ЮНЕСКО.

  

             От 1999 год. ННЕК-ЮНЕСКО е съорганизатор на „Международен център за програми и проекти в областта на образованието, науката и културата", чиито дейности се провеждат в Националния студентски дом - www.studenthouse.bg

                  През дългогодишната си история ННЕК-ЮНЕСКО неизменно е действал с пълната подкрепа и съдействие на Националната Комисия на Република България за ЮНЕСКО.

 

Пирин планина

 

               

 ННЕК-ЮНЕСКО е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

            Председател на Управителния Съвет е Кристиян Калчев, а Главен Секретар е Георги Гълъбов. Двамата са избрани с 5-годишен мандат от Общото събрание, проведено през м. ноември 2015 год. Кристиян Калчев и Георги Гълъбов са вписани от Софийски Градски Съд – Фирмено отделение като представляващи ННЕК-ЮНЕСКО, поотделно.